You are currently viewing Увреда на менискус

Увреда на менискус

Менисковите увреждания са най-честите увреди на колянната става и според Д. Шойлев представляват над 60% от всички мекотъканни травми на коляното. Срещат се предимно при спортисти, при които по време на тренировка или състезание са в позиция с полусвити коленни и тазобедрени стави и има условия за усукване на бедро и подбедрица. Тези травми се получават и по време на производствени, а също и битови дейности. Предхождащите микротравми или патологични промени са предразполагащи моменти за възникването на менискова увреда. Този вид травма се среща най-често при млади хора в трудоспособна възраст. Медиалният менискус се уврежда по-често от латералния.

Има и дисциплини,при които спортистите са особено предразположени към увреждане на менискусите и лигаментарно-капсулния апарат на коляното. При тях в по-голямата част от времето на тренировки и състезания коляното е подложено на най-различни сложни ротационни движения: футбол, ски, баскетбол,  волейбол, лека атлетика и др. Но първо малко анатомия…

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА КОЛЯННАТА СТАВА

Колянната става (articulatio genus), работи при подчертано тежък режим на натоварване, в резултат на което е една от най-сложно устроените стави в човешкото тяло. В изграждането й вземат участие три кости: бедрената кост (femur) , големият пищял (tibia) и колянното капаче (patella). Малкият пищял не взема участие в колянната става (КС), а капачето няма никакво значение за механиката на ставата, а служи за увеличаване ъгъла на прикрепване на сухожилието на m.quadriceps femoris върху големия пищял.

kolqna_stavaЗа разлика от други стави на човешкото тяло, колянната става се характеризира с дисконгруентност (несъответствие) на ставните повърхности. Това е така, защото кондилите на фемура имат яйцевидна форма със силно елипсовидно закръгляне, а ставната повърхност на тибията е почти изравнена. Несъответствието между ставните повърхности на бедрената кост и големия пищял се намалява благодарение на „коригиращи устройства“ – менискуси (meniscus) – медиален (вътрешен) и латерален (външен). Те са хрущялни полупръстени, които се разполагат по външните ръбове на ставните ямки на големия пищял. Те увеличават дълбочината на ставните ямки и служат за меки  подложки на кондилите на бедрената кост.

Медиалният менискус е малка част от голям кръг (има С-образна форма) и е по-дебел в задната си част, отколкото в предната. Латералният менискус е малка част от малък кръг (има О-образна форма) и е почти с еднаква дебелина по цялата си обиколка. И двата менискуса са по-дебели по периферията си и изтъняват към вътрешния си ръб.

Движенията в колянна става са в зависимост от състоянието на ставно-мускулния и лигаментарния апарат. Строежът и извивките на ставните повърхнини определят до голяма степен формата на пасивните движения, а състоянието на мускулно свързочния апарат – на активните движения. За КС са познати две крайни положения – пълна флексия и пълна екстензия,при които коляното е стабилно. Освен това в КС се извършва и лека външна и вътрешна ротация – възможна само при сгънато коляно, най-голяма при 90° флексия.

В колянна става действат 12 мускула. Флексията се извършва от флексорната група мускули: m.biceps femoris, m.semitendinosus и m. semimembranosus, като участват и помощни мускули (m.popliteus, m.gracilis, m.sartorius, m.gastrocnemius, m.plantaris). Четириглавият бедрен мускул (m.quadriceps femoris) или т. нар. квадрицепс е единственият мускул, които екстензира (разгъва) коляното. Той има 4 глави (rectus femoris, vastus intermedius, vastus lateralis, vastus medialis), образуващи общо сухожилие, което чрез lig.patellae се залавя за горната част на големия пищял.

БИОМЕХАНИКА НА КОЛЯННАТА СТАВА И РОЛЯ НА МЕНИСКУСИТЕ

В колянната става се извършва основно сгъване (флексия) и разгъване (екстензия) в размер общо 140°. На преразгъването пречат колатералните и кръстосаните връзки, които се опъват максимално. Възможно е да се извърши и ротация на подбедрицата по отношение на бедрото навън около 40° и навътре около 30°. Необходимо е обаче предварително сгъване в колянна става около 80°, за да се отпуснат както кръстосаните, така и страничните връзки, тъй като те са главните фактори, които възпрепятстват завъртането в колянната става.

Пателата повишава биомеханичната ефективност на сухожилието на квадрицепса от оста на движение. Пателата също така направлява движението на сухожилието, намалява триенето му, контролира обтягането на ставната капсула, осигурява механична защита на хрущяла на бедрените кондили.

Голяма роля за добрата механика на колянната става играят менискусите, като изпълняват няколко функции в коляното:

 • Подпомагат смазването и храненето на ставните структури и действат като амортизатор, намалявайки стреса върху ставния хрущял и съответно износването му.
 • Увеличават ставната конгруентност и подобряват разпределянето на тежестта, като увеличават контактната повърхност между кондилите.
 • Намаляват триенето при движение и подпомагат ставната капсула и лигаменти в превенцията от хиперекстензия.
 • Предпазват ставната капсула от „прещипване“ между ставните повърхности и подпомагат „заключващият“ механизъм на коляното, направлявайки движението на кондилилите в правилна посока.

МЕНИСКОВИ УВРЕЖДАНИЯ

Увреждането на менискусите настъпва най-често като остра травма под влияние на ротационни сили, които действат при различно положение на коляното. По локализация уврежданията на менискусите се разделят на:

>а) трансхондрални лезии, които включват следните разновисности: коси,напречни, надлъжни („дръжка на ведро“) и отделяне на части от свободната повърхност. Напречните лезии могат да бъдат локализирани както в предния,така и в задния рог на менискуса.
б) паракапсуларни лезии – менискуса се отделя от прикрепването му за ставната капсула.
в) комбинирани.

Увреждането на менискуса може да бъде съчетано с увреждане на колатералните и кръстосаните връзки. Т. нар. „триада на Donoghue“ ( „Печална триада“) включва увреждане на медиалния менискус,предна кръстосана връзка и вътрешна колатерална връзка. Медиалния менискус най-често се уврежда при отвеждане на подбедрицата и рязко завъртане на бедрото навътре при свито коляно и фиксирано ходило или обратното – при фиксирано бедро и рязко завъртане навън на сгъната в коляното подбедрица. Латералният менискус се къса много по-рядко от медиалния поради ограничената си подвижност, измества се към средата на ставата и се разкъсва при вътрешна ротация на флектирана подбедрица и фиксирано стъпало или рязко завъртане на бедрото навън – при абдукция и флексия на подбедрицата.

При спортове, при които състезателят се намира предимно в позиция с полусвити коленни и тазобедрени стави често се къса задния рог на менискуса, например при рязко изправяне от пълен клек.

Увреждането на менискусите може да настъпи и под влияние на микротравматични увреждания при високите спортни натоварвания, вследствие на което настъпят промени в състава на ставната течност и хрущялните повърхности, довеждащи до нарушение в храненето на менискусите.

КЛИНИЧНИ СИМПТОМИ ПРИ УВРЕЖДАНЕ НА МЕНИСКУС

I-ви симптом – блокаж.

Блокажът се изразява във внезапна остра болка непосредствено след травмата в коляното и със схващане на ставата във полусвито положение. Създава се чувството, че нещо се заклещва в коляното. В много от случаите първоначалната остра болка с времето затихва и движенията се възстановяват в коляното, но остава известна болезненост в ставата и/или невъзможност за пълна екстензия.

При повторни инциденти ставата може да реагира отново с блокаж и подуване. След травмата коляното е повече или по-малко сгънато, като болният се старае да запази това положение, защото всеки опит за промяна е свързан с нетърпими болки. Установява се пружиниращто съпротивление при изследване на блокираната колянна става.

При по-леки случаи на блокаж коляното е леко свито, липсва пълна екстензия, болките са много по-слаби, активната и пасивната флексия са запазени. Когато има блокаж предизвикван от надлъжно разкъсване на менискуса от типа „дръжка на ведро“ с медиализиране към средата на ставата, блокажът може да продължи дни и седмици,особено когато медиализираната част от менискуса обхваща повече от неговата половина.

Когато блокажът се причини от инкарцериране на отделно „езиче“ от предната или средна една трета, то тогава блокажът е краткотраен и при произволни движения на пациента коляното се деблокира.

Блокажът може да се предизвиква и от прищипване на хиалинизиране, фиброзно-склеротични изменения, свободни остеохондрални телца, склеротични изменения и други. Затова макар и характерен за травматичните лезии на менискуса, блокажът не винаги е абсолютен показател за неговото увреждане.

II-ри симптом – болка

Вторият по важност симптом при лезии на менискуса е болезнеността в областта на ставната цепка – медиално или латерално в зависимост от локализацията на скъсването. Болката при менискусови увреждания е локализирана навън в периферната му 1/4, където се намира т.нар.съдово-нервен хилус и затова се установява на нивото на ставната цепка. Провокира се от всички движения, поставящи менискуса под въздействие на компресия или тракция.

III-ти симптом – вътреставен излив

Локализира се в областта на ставната цепка (медиална или латерална) или цялото коляно.

Освен тези симптоми има и други наречени общи които се срещат и при редица други вътреставни увреждания на коляното.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението на руптурирания менискус е предимно оперативно. Това е така, защото възможността за спонтанно зарастване на различните видове разкъсвания на менискуса е минимална.

При увреждане на менискуса консервативното лечение се прилага в редки случаи, когато няма блокажи или те са редки – най-често този вид лечение включва имобилизация за определен срок от време, студени компреси и кинезитерапия.

Хирургичното лечение на менискусните руптури се прилага при значителни руптури на медиалния или латералния менискус, както и след безрезултатно консервативно лечение на парциални руптури. Усилията са насочени към запазване на възможно по-голяма част от увредения мениск. Почти всички интервенции се извършват артроскопски и са минимално инвазивни.

Кинезитерапията заема важна част от цялостното лечение. Кинезитерапевтичните процедури се разделят в три периода, продължителността на които е строго индивидуален: предоперативен период, ранен следоперативен период и късен следоперативен период.

Кинезитерапията започва на следващия ден след операцията и продължава до пълното функционално възстановяване на увредения крайник. Първите няколко процедури целят премахване на отока и болковия синдром на колянната става. След това се работи за възстановяване на пълния обем движение и впоследствие за възстановяване на силата на отслабената мускулатура, основно m.rectus femoris и най-вече vastus medialis et lateralis. Важен момент е преодоляването на възникналите контрактури и преодоляването на мускулния дисбаланс. В последния етап от възстановяването се преминава на корекция на нарушената походка.

This Post Has 109 Comments

 1. Stefan

  Благодаря за статията, добра е! Сигурно имам увреждане, прочетох причините!

 2. Nikoleta

  Статията ви е безупречна, аз имам проблеми с менискуса, моят лекар ми предписа лекарства Кокстрал или нешо такова, и каза че предпочитал да пробваме с лекарства отколкото с операция, за съжаление болката се осилва и движенията на дясният ми крат стават много по трудни, Благодаря ви за перфектната статия.
  Желая ви успех във всяко едно начинание.

  Николета Пешева
  гр. Пазаржик
  21г.

 3. Nikoleta

  Благодаря

 4. ники-ботевград

  Благодария Ви, за наистина прекрасната статия.

 5. ste_fun

  Благодаря!
  Миналата седмица ми правиха менисцектомия. Предстои още една операция по възстановяване на предна кръстна връзка (напълно скъсана). Интересува ме дали и до каква степен ще се въздтановя движенията и с какви натоварвания?

 6. При правилно проведена рехабилитация движенията би трябвало да се възстановят напълно.

 7. marina ruseva

  благодаря икам да попитам на 2 пъти правя такива кризи в коляното но леки сега правя 3 но кракът ми е по зле това ли е минискус скъсан

 8. Марина, диагноза се поставя от съответен специалист с нужните изследвания, във вашия случай – ортопед. Всичко друго са предположения.

 9. cveti

  БЛАГОДАРЯ ЗА СТАТИЯТА.СИНЪТ МИ ТРЕНИРА ДЖУДО.НА ПОСЛЕДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО4УСТВАЛ СИЛНА БОЛКА В КОЛЯНОТО.ИМА6Е ОТОК .ЛЕКУВАХМЕ ГО С КОМПРЕСИ ОТ ЛЕД ИПРОТИВОВАЗПАЛИТЕЛНИ МЕХЛЕМИ.БОЛКАТА ИЗ4ЕЗНА,НО ОСТАНА ЛЕК ОТОК.СЛЕД ПРЕГЛЕД ОТ СПЕЦИАЛИСТ ИНАПРАВЕН ЯДРЕНО МАГНИТЕН РЕЗОНАНС СЕ ОКАЗА 4Е Е СКАСАЛ МИНИСКОС,КОИТО СЕ Е КАПСОЛОВАЛ.НУЖНА ЛИ Е ОПЕРАЦИЯ СЛЕД ТОВА 6ТЕ МОЖЕ ЛИ ДА ПРОДАЛЖИ ПАК СЪС СПОРТА?

 10. #cveti, дали е нужна операция се преценява от специалист-ортопед. Иначе това не е травма, която да попречи на сина ви да продължи със със спорта.

 11. evgenia

  Благодаря за пьлната информация.На мьжа ми му предстои операция на медиален минискус сьс сьпьтстваща медиална киста с размер 14 мм.Изчерпателното описание ни даде по_ясна представа за операциятя.

 12. Vladislav Yanev

  Здравейте.
  По принцип съм така да се каже активен спортист,но преди 3-4 месеца се контузих доста нелепо.Самата контузия се получи по следния начин…След тренировки,правех възстановителен за мускулите стречинг (разтягане) и след като стречинга върху мускулите на бедрото минеше,много ми харесваше да обтягам с пълна сила четириглавият бедрен мускул.Незнам как се получи,ама изведнъж почна някакво леко прищракване от латералната страна на капачето,което постепенно премина в нестабилност на цялата става.Болка не усещам никаква,не отговарям и на другите симптоми описани в статията,но ходих 2 пъти на ортопед,назначи ми и ядрено магнитен резонанс и изказа предположението си за увреден менискус.
  Още веднъж подчертавам,че болка не изпитвам,а само леко прищракване при екстензия на подбедрицата и една специфична нестабилност на самата колянна става.
  Имате ли предположение какво може да е ?
  Благодаря предварително !

 13. Владислав, това което сте описали говори точно за увреда на менискус, тъй имате характерните симтоми и механизъм на получаване, а болката не е задължителна.

 14. Vladislav Yanev

  Аха,ясно. А поне това,че не изпитвам болка,означава ли поне,че контузията е по-малка,респективно възможно ли е да се размина с артроскопия и да се оправя само с подходяща рехабилитация ? А и под „увреда“ само скъсване ли може да се разбира или и други неща ?
  Извинете ме за прекалено многото въпроси,ама малко съм се стреснал. :>

 15. Велислав Велков

  В случай, че ортопеда вземе решение за отстраняване на медиалните менискуси това означава ли, че бедената и подбедрената кост ще контактуват дирекно и е въпрос на време тяхното увреждане?
  Когато става въпрос и за двата крака какво препоръчвате като кинезетерапевт-едновременна или последователна операции?
  Благодаря

 16. Велислав, да, отстраняването на менискусите води до по-ранно износване на ставния хрущял и поява на коксартроза.
  Между другото, западния модел отдавна е менискусите да се възстановяват оперативно, а не да се отстраняват, особено при по-млади хора. Случи ми се напоследък да работя с няколко души след такава операция, извършена в Германия. Но съм се откъснал от болничната обстановка у нас, за да кажа дали вървим по този път.

 17. Велислав Велков

  Много Благодаря.

 18. емил

  Здравейте, аз претърпях операция на медиалния минискус и реконструкция на предната кръстна връзка на десния крак, днес ми е 11 ден след операцията. Нося една шина, която ми ограничава движението на коляното до 30 градуса за момента, но през 10 дни ми я разхлабват с по 15 градуса. Искам да те попитам кога да започна да правя някакви упражнения и какви точно, колко да го натоварвам този крак, кога да започна да стъпвам на него? Имам програма за възстановяване, но тя ми е до 30 -ия ден. Аз съм активен спортист, т.е не съм професианалист, но тренирам редовно фитнес, тенис, футбол, бокс, почти всичко, което ми хареса.

 19. емил, в последната част от статията съм описал общата методика за фитнес тренировки, която се отнася и за твоя случай. По-подробни обяснения трябва да ти бъдат дадени от ортопеда или от човека, който отговаря за рехабилитацията. Аз не мога да го направя без да съм запознат със състоянието ти, което не става он-лайн.

 20. Рада Трифонова

  здравеите…..преди 6о дни при нелепо падане с4упих и двата глезена …бях ж гипс и на двата крака до коляното през това времв ..на 2 януари тази година се опитах за първи път да стъпя на краката си …успях но походих на не пове4е от 10 метра …от тогава до сега сама се опитжам да се справя но уви не се полу4ава след по – продълйително натоварванв запо4ват ужасни болки от вътре6ната страна на двете колянни стави …при десният крак в тази става полу4их оток пшри свижане и разпускане на коляното …не6то пропуква всв есно не6то се 4упи.Моля за помо6та ви под формата на съвети и указания как да постъпя и какжо да направя.Благодаря Ви здраве за вси4ки.

 21. Йордан Георгиев

  здравеите,през 2008 година декември месец имах проблем с коляното,както си шофирах коляното ми блокира поду се и много трудно го сгъвах(тренирал съм 12 години баскетбол ако това има някакво значение),ходих при двама лекари.И двамата ми казаха че имам увреждане на менискуса,единия каза че е нужна оперативна намеса а другия ми каза че съм прекалено млад(на 23 години съм) и с почивка ше се въстановя не си натоварвах кракът 6,7 месеца,болката отмина всичко беше добре,но сега почнах да изпитвам не чак толкова силна болка отново в коляно,коляното ми чатка постоянно,имам чувството че несщо е заседнало вътре,когато почна да бягам почва да гори много силно,в момента работя в англия ако може да ми кажете дали се нуждая от операция или пак да спра да натоварвам коляното,и ако е по добре операция да ме насочите към някои наистина добър български лекар благодаря предварително

 22. ste_fun

  По-рано писах тук за предстоящата ми операция – пластика на ПКВ, от което се чувствам задължен да споделя последствията, с опит да съм полезен на четящите това. След операцията (на 10.12.2010) визстановяването ми протече нормално – няколко дни в болницата (Доверие), след това – на домашно и физиотерапевтично долекуване, та до днес (4-та седмица съм на работа) след 2 месеца и нещо болнични. Присадката я направи д-р Хайвазов, като взе „жила“ от бедрото, а не от пателата и може би в това е тайната на бързото ми възстановяване. За съжаление от дългото обездвижване атрофират мускулите особено на болния крак, за което е нужна добра физиотерапия. В момента усещам слабост при качване и слизане по стълби, но пък аз съм си и дебел, така че трудно се носят 110 кг. Опасявам се, че това ще доведе до износване на хрущяла в колената. Освен това усещам някакво леко „прищракване“, което си обяснявам с частично изрезаните мениск-и водещо до известна „халтавост“. А и един приятел ми каза, че ми се е изменила походката – стъпвам с по-отворено стъпало, като балетист, за което нямам никакво обяснение… Ама по-добре така отколкото на 2-3 седмици да ми се контузва коляното и да куцам с болки … Ако някой има подобни проблеми и му се налага да възстановява връзки – да го прави смело. Само болките са повечко – ама минават… Айде – УСПЕХ и СМЕЛОСТ!

 23. Люси

  Здравейте! Статия е много добра! Имам болка в коляното от миналото лято и се засилва при натоварването, също така сковаване. Наскоро ми се поду коляното за 2 път най-вероятно от много седене (готвих се за изпит). Бях при ревматолог, която ме изпрати за ЯМР. Вчера получих резултат от ЯРМ: имам скъсан менискус и трябва да се оперира. Днес бях при ортопед, който ми каза същото – артроскопия. На 38 години съм. Преди 1 година тренирах около 3 години активно фитнес, като в последно време правя упражнения, също така и на степер в домашни условия. Лятно време тичам на открито. Искам и за вбъдеще да продължа да спортувам. Какви са рискове от тази операция и толкова ли е незаменима? Чакам с нетърпение Вашия отговор тъй като имам 4 дни за размисляне. Много Ви благодаря!

 24. Люси, артроскопията не е инвазивна операция и възстановяването от нея е бързо. Колкото до това дали е незаменима – всеки случай е индивидуален, затова преценката е на лекуващия ортопед.

 25. Люси

  Здравейте! В петък ми е направена артроскопия. Не можах да тръгна на другия ден, защото не можах да ходя от болки все още. Днес е 3 ден след операция. Махнато ми е 12 % от единия менискус. Вече ходя с една патерица. Пробвах без нея, но бързо се изморявам. Днес вече свърших доста работа у дома според мен. Бавно, но… Четох доста, че трябва задължително да има рехабилитация. Докторът ми каза още преди операция, че рехабилитация не се налага на всеки. Още не се опитвам да сгъвам и да разгъвам коляното, страх ми е заради шевовете. Вие, Любо, като сте доста наясно с тези неща, какво ще ми посъветвате за бързо възстановяване? Студентка съм и ми се налага всекидневно пътуване и много седене. Искам да се възстановя колкото може по-бързо. Как да си раздвижа крака за да нямам в бъдеще проблеми. Искам да продължа с тичането като се оправя, също така и с силови упражнения. Кога мога спокойно да тренирам на степер? Имам го вкъщи. Мн Ви благодаря предварително!

 26. маргарита ганчева

  на 12.02.2010г.ме оперираха-медиална колатерална връзка.до 16.03 бях с шина да не сгъвам крака.с рехабилитация на 8мия ден махнах едната патерица и след още 10 дни и втората.не мога да ходя добре но ми предстои на 27.04.10г още една операция.не можело наведнъж за да не се стопира коляното.този път ще оперират предна и задна кръсна връзка.добре е да се ходи на рехабилитатор-те правят чудеса

 27. Люси

  Здравейте! Утре приключвам с физиотерапия след артроскопията, не е кой знае какво ми помогна тя. Днес ми е направена 2 пункция – вече няма кръв, а някаква течност. И пак ми се събира, усещам. До кога ще е това мъчение? Купих си вчера кростренжор на Кеттлер с 14 кг магнитен диск. Мн добре ми се отразява, но ми е страх да не претоварвам ставата. Може ли да ми дадете някакви съвети относно натоварвания и упражнения за да не навредя на опериреното коляно? Др коляно ми хруска и прищраква като го сгъвам. Остава и то да замине! Мн съм разстроена! Помогнете!

 28. пролем

  Здравейте, вчера при игра на футбол усуках лявото коляно.Ходих на лекар, но той за да спести снимка ми даде целебрекс и някаква паста да се лекувам до петък пък после щял да види.Като чета статията имам симптоми за скъсан или увреден менискус.Така е и според един приятел фтболист който се е оперирал.Интересува ме докога мога да карам така с болката и колко е следоперативното възстановяване.Къде правят такива операции и прочие предварително благодаря.

 29. Не си поставяйте сам диагноза или според мненията на приятели, а поискайте второ мнение от специалист, който да направи нужните изследвания и да назначи необходимото лечение ❗

 30. andrean

  zdraveite mnogo xybavi i stoinosten sait.imam edin vapros kam vas.predi sedmica mi napravixa artroskopiq na meniskysa i se okaza 4e imam mqsto kadeto nqmam nikakav staven xry6tql.doktorite mi kazaxa 1 mesec da ne stapvam na kraka.vaprosa mi e moga li pravq leki yprajneniq na kolqnoto kato sgavane priemno i dali e polezno v tozi moment?

 31. Най-добрите упражнения в този случай са изометричните стягания за квадрицепса за засилване на мускулатурата и леки сгъвания и разгъвания без съпротивление за поддържане на обема на движение и стимулация на синовиалната секреция.

 32. andrean

  blagodarq za otgovora.a vseki den li trqbva da gi pravq?

 33. галина стоянова

  Здравейте,
  На 12.04.2010 направих травма на дясно коляно.Месец по късно ми направиха ЯМР.
  В заключението пише:Скъсване на заден рог на медиален менискус.Скъсване на предна кръстна
  връзка.Хондропатия 1-2 степен.Предлагат ми операция или консервативен метод.Моля,посаветвайте
  ме,защото съм объркана.Коляното в момента ми е свито,не чувствам болка но не мога да го изпъна.
  Ако някой може да ме посаветва и къде да си направя операцията.Предварително благодаря

 34. тодор тодоров

  на 61 год съм.През октомври катастрофирах и месец по-късно се наложи оперативно отстраняване на менискуса.След 3 месечно раздвижване и процедури продължих да чувствам болка,схващане,изтръпване.Докторът ме увери,че това което чувствам не се дължи на проблеми с операцията,а на гонартроза.6мес. след операцията на менискуса се оказва,че и двата ми крака са със сериозна гонартроза и имам предложение за ендопротезиране. Въпросът ми е възможно ли е тази гонартроза да се появи без никакви признаци и да е вече в такава форма,че нищо освен протезиране не може да помогне,още повече,че аз имам проблеми единствено с оперирания крак,а другия го чувствам перфектно.не живея в България и подозирам,че злоупотребяват с мен-сега трябва да ме пенсионират и ми дължат обезщетение,ако е поради трудова злополука,т.е вследствие на катастрофа. Как мога да докажа,че гонартрозата е развита примерно поради неправилно лечение на менискуса или нещо подобно.Никъде при редовните прегледи и изследвания не е отбелязано ,че имам проблеми с коленете,10 год.работя без 1ден болнични.след ендопротезиране в България инвалидизират ли и коя група

 35. kristiqn angelov

  на 22 години съм.преди месец ми беше направена атроскопия на минискуса.във момента съм с оток на коляното.няма болка.просто ме интересува ще спадне ли сам този оток ?нормалнолие да го има?

 36. Отокът е нещо нормално и ще спадне, но този процес може да се ускори чрез подходяща рехабилитация.

 37. кристиян ангелов

  благодаря за отговора

 38. nina aleksieva

  zdraveite,predi okolo mesec zapo4nah intenziwni dwurazowi trenirovki na pyteka v fitnes varvqh po 10 km na den i sled vtorata sedmica zapo4na da me boli kolqnoto sled tova se podu otidoh na lekar ortoped koito bez snimka mi kaza 4e sam raztegnala vrazki i trqbva da se maja s biofrize i da slagam led sled okolo sedmica kolqnoto mi se vaztanovi i otoka spadna ,sled o6te edna sedmica varveiki stapih na krivo i usetih tapa bolka sled koeto kolqnoto pak mi se podu i sega ve4e 10 dni sam taka otidoh pak na lekar – ortoped koito mi kaza 4e sam otlepila miniskos. imam napravena samo rentgenova snimka .Moje li samo s rentgenova snimka da se ustanovi otlepqneto na miniskusa

 39. Краси Кънев

  Здравейте!Изследването ми от ЯМР ми е:
  Малък ставен излив,скъсване на заден рог на медиален минискус,костна киста във фемур.Искам да попитам кистата ще бъде ли отстранена по време на артроскопията или ще се наложи друга операция.Моля отговорете ми!Притеснен съм.

 40. Аз моля подобни въпроси да бъдат задавани на лекуващия лекар, който ще отговори най-компетентно и носи отговорност за решението си. Статията тук е само за обща информация. Благодаря за разбирането!

 41. Стефани Ангелова

  Статията е много хубава.Искам да питам с какви техники се работи за преодоляване на контрактурата в обема на движение в ставата? Кое оказва най-добър ефект?

 42. Ако говорим за мускулна контрактура ще бъде най-добре да се работи с пост-изометрична релаксация (ПИР).

 43. Валентина

  Поздравления за полезния материал. От полза ми е, тъй като утре ми предстои артроскопия, дано само всичко е наред и ще се възползвам от вашите съвети за възстановяване след това.

 44. Б.Бориславов

  Преминах 2 операции сварзани с колното първата за скъсан минискус и втората ми изместиха пателата със 1,5 см. навън и поради тази причина ми цепиха Голям пищял.Измина една година от две операция въстановил сам на 100% дживението на коляното проблема е в това ,4е не мога да сртоя на колене понеже нямам допир с коляното ,а със големия пищял и болката е голяма също така при продълвително стоене прав /минимум 2 часа/полу4авам сащите оплаквания ,като преди операциите.Въпроса ми е може ли да бъдат облекчени тези болки и каква е процедурата или трябва отново да се обърна към травматолог за контролен преглед ?

 45. Във Вашия случай задължително трябва да се обърнете към съответния специалист – ортопед.

 46. Иван

  Съпругата ми в резултат на травма не може да свива нагоре стъпалото и пръстите на крака си. Като гледам ЕМГ-то май става въпрос за увреждане на нерв перонеус, денервация 2-3 степен. Препоръчват ни рехабилитация и електростимулиране, което предстои. Искам да попитам по-патилите от нас…. какво точно раздвижване бихме могли да правим в домашни условия ? Любомире, благодаря предварително… надявам се на твоя съвет.

 47. Иван, ще бъде добре да раздвижвате пасивно ходилото на съпругата Ви, докато тя се опитва да извършва ограниченото движение. Два пъти дневно по 10 минути с почивки, защото тези мускули се изморяват бързо.

 48. iv4o

  Занимавам се активно с футбол. Преди 4 месеца при отскок и при презимяването почуствах болка в коляното. Минах прегледи при доста ортопеди, както и си направих магнитен резонанс. Препоръчаха ми че мога да мина без оперативна намеса. Но в МРТ изследването се споменава за увреда от трета степен на задния рог на медиалния меникс. Не ми е ясно следното: какво е трестепенна увреда.

 49. Silvia

  Колко време продължава изследването с ЯМР? Струва ми се много тясно и ми е притеснено как ще издържа.

 50. Иван

  Силвия, няма страшно…. Обикновено продължава около 20 мин., все пак зависи какво точно изследват докторите. Малко е тесничко, но не е проблем 😯 😀 .

 51. Silvia

  Съмняват се за скъсан менискус. Оказва се, че е по-тясно и продължава по-дълго време, отколкото си мислех. 🙄 Благодаря за отговора, Иване.

 52. Пепа

  Здравейте! Преди около 4 месеца изведнъж ми блокира коляното както си вървях, без да съм падала или наранявала. Ни напред, ни назад, с много силни болки. Получих оток в коляното и цялото бедро, който все още не е спаднал. Отидох на ортопед, който ме прегледа през панталона за съжаление и ми изписа мидокалм, фламексин, дипрофос, волтарен и лиотон 1000. След 2-3 дни болките понамаляха и блокажа премина. Вече четири месеца слагам дипрофос мускулно на 15 дни и след като премине действието му болките в коляното започват пак. Ограничено ми е движението и чувствам болка под капачката на коляното, пукане и хрущене. Моля Ви за съвет и за мнение какво да предприема и сдпоред Вас в какво може да е проблемът ми! Правих рентгенова снимка, на която ортопеда нищо не видя обезпокоително, а от лабораторията бяха написали начална форма на артроза. Ще съм Ви благодарна да чуя и Вашето мнение!

 53. Пепа, не мисля че това е мястото да търсите диагноза, която се поставя от съответния специалист на базата на необходимите изследвания ❗

 54. Жана

  Здравейте,четох че е възможно на мястото на опериран менискус да се образува нов „регенерат“.Възможно ли е това?

 55. валя

  колко струва една операция на колянната става или артроскопия? заплаща ли се нещо от здравната каса и как става това?

 56. Дарина Илиева

  Претърпях операция на коляното. Диагнозата е тежка форма на хондропатия. Какви са прогнозите, като се има предвид, че съм на 59 години. Нещо да ми кажете за възстановителния период ?

 57. Джесика Недялкова

  Здравейте,преди близо половин година забелязъх отток в дясната подбедрица който все още и го имам.Отидох на лекър сложиха ми какви ли не диагнози но без ефект,правиха ми резонанс и като заключение:лезия на задния рог на медиалния менискус.Вупроса ми е вузможно ли е товаа да е при4ината за този постоянен отток и болка не много силна но напомняща за оттока и какво точно представлява тази лезия…?Благодаря ви .

 58. Лезия означава увреда, а какво представлява е написано в статията. Да, отокът може да се дължи на лезията.

 59. Георги Николов

  Здравейте,

  Преди 3 дни претърпях артроскопия на външен менискус. Лекарите изрязаха 1/4 от него, тьй като нямало възможност да се зашие. Въпросът ми е какви упражнения да правя за по-бързо възстановяване и кога ще мога отново да играя футбол.
  Благодаря предварително.

 60. Какви упражнения да се правят, с каква дозировка и кога ще може да играете футбол няма как да се отговори в рамките на един коментар, още повече че към всеки случай трябва да се подходи и индивидуално. Това е работа на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в болничното заведение, където ви е извършена артроскопията.

 61. Ивайло

  Здравей те преди 2 дена си „усуках“ коляното след посещение на лекар ми изписа лекарства с вероятна диагноза увреден менискус препоръчаха ми повторен преглед след 15 дни.въпроса ми е дали да правя някакви раздвижвания при положение че коляното ме боли малко само ако стъпвам или си поусуча крака.

 62. Евгения

  Преди 3 години при катастрофа се оказах с скъсани предни кръстни връзки и менискус на ляжо коляно и след престои вгипс и шина лекаря реши да не ми се прави операция а физиотерапия и кинезитерпия. Коляното ми се пооправи но остана халтаво и блокира при джижение и падах доста пъти. Последния път паднах преди месец и си ударих тазобедрената стажа много лошо,имам много силни болки не мога да ходя беа да се подпирам. При скенер се оказа няма фрактура, но доста време ме боли не знам какво да предприема.

 63. Ижета

  Здравейте,преди 10месеца синът ми е опериран от минискус,
  от 3месеца взе да го боли кръка,ходихме при двама лекари
  единият каза,че е за операция,а другият,че това е нормално и
  ако искаме да направим ЯМР,(той е спортист).Изкам да попитам нормално ли е след толкова време да изптва болка?

 64. Ижета (или Ивета), не е нормално толкова време след операцията болката да се появи отново. Затова потърсете трето мнение.

 65. Галина

  Благодаря за подробната информация във връзка артроскопия на менискуса.Преди 10 дни бях подложена на същата. Отнет е 1/3 от латералния менискус. Получих веднага след манипулацията кръвоизлив. Досега са ми правили 2 пункции и отново ставата е пълна.Докторът ме успокоява, че е нормално и след като започне физиотерапията ще отмине, но аз сериозно се притеснявам за негативни последици. Прочетох статия, че по време на артроскопията се избутва синовиалната течност от ставата, без която започва последстващото й износване. До каква степен е вярно това твърдение и може ли синовиалната течност да се възстанови? Правилно ли постъпих, като се реших на операцията веднага след като травмата се случи и само по тест на ортопеда, тъй като той ми каза, че решението е само операция и колкото по – рано толкова по – добре?

 66. Никола

  Здравейте,
  през 2003, при ски инцидент, скъсах предна кръстна връзка, която година по – късно беше оперирана при д-р Тони Георгиев. Всичко мина успешно и 6 години ползвах крака си нормално, без никакви проблеми, при голямо натоварване (работя в горското стопанство, а освен това съм и състезател по спортно ориентиране). И така до миналата година, 2010, когато при едно ходене на планина, с много сняг, коляното започна да ме боли отново, без да е станал някакъв инцидент и да съм претърпял някаква травма. Болката е слаба, тъпа и по – скоро я чувствам като дискомфорт, когато ходя, но при бягане, каране на колело, или изкачване и спускане на стръмни терени, започва откровено да ме боли, но не се подува. Иначе си ходя нормално, сгъвам и разгъвам крака докрая, даже мога и да се затичам, но все с едно неприятно усещане в коляното. Колояното ми изтръпва, при продължително стоене прав.
  Ходих при трима специалисти и чух различни мнения.
  Д-р Михаил Илиев каза, че връзките ми са здрави и по всяка вероятност съм получил някакво възпаление. Предписа ми някакви противовъзпалителни лекарства, но вече една година не минава. Предполагам, че едва ли е само възпаление.
  Д-р Хубенов каза, че връзката ми отново е скъсана и трябва да се оперира отново. Спомням си, когато си скъсах връзката, преди, почувствах страшно силна болка, при конкретна травма, каквато сега не е имало. Освен това тогава кляното ми беше много нестабилно и постоянно се подуваше, а сега не е така.
  Ходих и при д-р Тони Георгиев, който каза, че връзката ми е здрава, но вероятно имам увреждане на миниска. Това ми звучи най – правдоподобно, но знам ли?
  Зная, че не може да се диагностицира от разстояние, но все пак ви моля и за вашето мнение, кое е по – вероятно като се имат пред вид симптомите. За съжаление не мога да си направя ядрено – магнитен резонанс, понеже от операцията имам два метални винта в коляното.
  За по – точна диагноза трябва да ми направят артроскопия, като с нея се извърши и необходимата операция. От написаните по – горе коментари обаче, разбрах, че отстраняването на минска води до по – бързо износване на ставата и коксартроза. Това ми се струва доста опасно. А ако миниска е увреден, но не се оперира (отстрани), това предпазва ли ставата от по – бързо износване. Аз и така използвам коляното, макар не съвсем пълноценно и доста да го щадя от натоварване.
  Благодаря ви предварително.

 67. Никола Хадилев

  А Хубенов кой метод за диагностика използва, щото има един дето бута коляното наляво-надясно и ако е здрава връзката се чува едно пукане (или по-скоро хлопане). Та относно този метод имам известни резерви.

 68. Правилно, не се диагностицира от разстояние, така че няма и да го направя, най-малкото е непрофесионално. Благодаря за разбирането!

 69. Алис

  Здравейте,
  статията и Вашите коментари по зададени въпроси са впечатляващи и затова си позволявам да споделя следното с Вас: преди две години претърпях травма на десния крак по време на каране ски. При кръстосване на ските изпитах много остра болка все едно, че десният ми крак бе извит от тазобедрената става през коляното до глезена като мокра хавлиена кърпа. Направиха снимка в Банско, сложиха гипс, а след няколко дни го сменихав Пирогов с тънък на цвят червен заместител на гипса. Нямах никакви болки, никакво подуване на крака, а само леки кръвонасядания ниско под глезена в областта на петата. Сред махане на гипса проходих веднага, но 2 -3 дни след това получих изключително остра бока от вътрешната страна в страни от свивката на коляното. Д-р Хубенов ми предписа болкоуспокояващ медикамент и буквално след втория прием болката изчезна. Той предположи, че имам разтегляне на връзки и стигна до това предположение след като направи тестове на коляното ми : сгъвания и др. такива. В течение на 2 години нямах абсолютно никакви оплаквания. Карам ски интензивно, играя тенис, правя преходи в планината и т.н. В петък 11.02. карах ски и паднах на леда, но натъртих само лявото бедро от външната страна. Станах и продължих да карам, даже забравих за този според мен дребен инцидент. Вечерта при извършване на незначителна домакинска работа без натоварване /всъщност гладех/ при завъртане на тялото на ляво, /стъпалата ми бяха плътно към пода/ в лявия травмиран преди 2 години крак се чу невероятен звук. Не обикновено изпукване, а силно като звук прещракване. Без никаква болка. Това се повтори същата вечер няколко пъти. Знукът е изклучително силен и се чува от всички в стаята. В събота също карах сдки. Нямам болки, кракът ми отново изщрака звучво няколко пъти. И в неделя карах ски. Вчера и днес нямам тази гръмки прещраквания.Усещам леко напрежение от вътрешната страна на коляното. За утре съм записала час при д-р Асьов. Смаяна съм. Дали е възможно менискусът ми със закъснение от 2 години да е претърпял някаква негативна промяна!
  Моля коментирайте.

 70. Не искам да поставям диагнози, но е вероятно менискусът да е бил скъсан през тези 2 години и вследствие на ежедневното натоварване, нещата да са се усложнили.

 71. Алис

  Благодаря!
  В същност направената днес МРТ дава следното заключение:Данни за лезия на задния рог на медиалния мениск и парциални лезии на задния рог на латералния и предните рога на двата мениска. Парциална лезия на тибиалния колатерален лигамент.Патерална хондропатия.Оскъден хидропс.На 8 март имам час при д-рЧонков. Вие как мислите: дали ще е възможно да не се наложи операция. Никак не ми се иска да се „пипа“ коляното ми.

 72. Николай Герасимов

  Преди два дни ми направиха артроскопия на десния крак в Трявна при Професор Аспарухов.Бил съм в пълна упойка и се събудих след опеацията.Проф Аспарухов ми каза,че ми е ми острани и двата менискуса,а също така имам и скъсана кръстна връзка,но не ми каза предна или задна?Днес ми е втори ден след опрацията и незнам,какво да правя,объркан съм!Днес говорих със ортопеда,който ме прати на оерация в Трявна при Проф Аспарухов.Питах го,кога трябва да почна да правя рехабилитация и да раздвижвам крака и той ми каза,че трябва да почивма 20 дена и след това да мисля за кинезетераия и рехабилитация???

 73. Veselin

  Здравейте,
  от известно веме изпитвам силна болка в областта на подбедрицата. Болката е точно над глезена, от вътрешния край в костта там, кадето се допират с пръсеца. Болката се появява всеки път след бягане, дори и докато бягам, след което ме боли околко седмица, през която не мога и да си помисля да тичам, като постепенно отшумява. След седем дни отново мога да тичам и процеса се повтаря. Ходих на ортопед, той не прояви особено голям интерес, без да ме прегледа дор ми каза, че кръвоностни судове не доставят достатъчно кръв до там, от което страда костта. Препоръча ми да пия аспирин за разширяване на кръвоностните съдове и да мажа с Deep Heat. От няколко месеца го права, но без никакъв ефект. Някакви идеи какво може да е и какво да правя?

 74. Георги Николов

  Здраявейте,

  Преди 6 месеца се оперирах – махната ми част от външния менискус. След операцията проведох физиотерапия! Пробвах да спортувам но винаги усещах болка в частта в която нямам менискус. направих повторен ЯМР и се оказа, че имам възпаление на костта! Искам да попитам има ли някакви лекарства който могат да ми помогнат и какво всъщшност да правя, тъи като искам да спортувам отново?? Благодаря предварително!

 75. dumbtribe

  извинявам се за баналния въпрос, но как точно е правилно да се прави стерчинга?

 76. Чавдар Благоев

  Имам не силни болки в лявото коляно и се страхувам да не е менискус.
  Боли ме под капачката когато натискам сякаш е някаква връзка или жила.
  Утре отивам на доктор за да ми каже какво съм увредил.
  Но ако може и вие да ми кажете какво мислите.
  Надявам се, че не е менискус и се надявам само заради това, че като натисна с пръст под капачката и ме боли сякаш е от преумора или е претоварено.

  Благодаря 🙂

 77. Пламен Маринов

  Здравейте,поставиха ми диагноза по снимките ставна мишка и решиха да я изрежат като ми направят артроскопия.Но се оказа че от доста време съм имал скъсан менискус и ми го отстраниха.В епикризата ми пише:Менисцектомия парциалис латералис.Дебриман.Установи се масивен синовит.Застаряла лезия на латералният мениск тип „дръжка на ведро“Хондропатия 1-2 степендвустранно.Останалите мекотъкани структури са интактни.Извърши се парциална менисцектомия Дебриман.Лекуващият ми лекар ми препоръча да си набавя Euflexxa.Вие какво бихте ми препоръчали ? Какво ви е мнението за Synvisc ? Благодаря ви предварително ако ми отговорите .

 78. Нина Ботева

  Здравей Любомир, вчера усуках коляно на тренировка и веднага отидох на ортопед. Диагнозата беше „смачкан“ менискус. Препоръча ми студени компреси и почивка един месец.

  Днес коляното е отекло, мога да стъпвам с цялата си тежест на крака, но трудно го сгъвам – поради болката и предполагам, отока.

  Въпросите са ми:
  Какво точно значи смачкан менискус?
  Нормално ли е да има оток и след колко време се предполага, че ще изчезне?
  Трябва ли да държа крака в покой или обратно – да го раздвижвам?
  След едномесечното възстановяване ще мога ли отново да спортувам активно?

  Благодаря предварително!
  Поздрави,
  Нина

 79. Мария Стоянова

  Здравейте!Имам проблем с лявото коляно от м.февруари.Без причина ми се поду и ме болеше,не можех да ходя.Отидох на ортопед и ми изписа фламексин+ижекция дипрофос.Добре ми подействаха,но за кратко.След 4 месеца се повтори същото.Отидох пак при същия лекар и той веднага ме насрочи за операция с диагноза скъсан менискус.Аз не се съгласих,защото ми се стори доста прибързано,пък и не ми беше направен ЯМР.Изписаха ми отново инжекции профенид,известно време имаше ефект и сега отново съм в същото положение.явно без операция няма да мина.Въпросът ми е да я правя ли без да ми е направен ЯМР?

 80. Виолета Табакова

  На 56 г съм и ме боли коляното / падах няколко пъти , но болката започна след гимнастика – отвеждане на крака настрани от изправен стоеж /Повече ме боли при клякяне
  и ставане.От ЯМР имам скъсан медиален менискус.Предлагат ми опер.лечение.Друг специалист ме съветва да не предприемам такова поради възрастта.Дълбоко уважавам колегиалното Ви отношение към ортопедите , но все пак става дума за здраве и бих искала да чуя и вашето мнение.Благодаря!Успешен и хубав ден!

 81. Евелина

  Здравейте г-н Иванов,
  Преди 6 месеца ми направиха артроскопия на ляво коляно.Окончателна диагноза от епикризата е: ГОНАРТРОЗИС СИНИСТРА.Имах много голям отток,зачервяване и топлина от вътрешна част на коляното и над капачката.5 месеца преди операцията ме лекуваха за ревматоиден артрит,като през това време ми слагаха инжекции в коляното и изтегляха течност от него.Нямах никакво подобрение.И така докато ревматолога ме прехвърли на ортопед,който рече и отсече,че имам скъсан менискус.И така се направи операцията.Започнах физиотерапия и кинезитерапия.Още първите дни се почувствах по-добре.Но от електротерапията се спука един стар 10 годишен липом на подбедрицата,при което се наложи операция по спешност,за да се извади капсулата.След втората операция за близо 20 дни спрях кинезитерапията.После продължих и двете терапии още 10 дни.Имах дни без болка,но и дни с много силна болка.И така до преди месец.Сега съм с отток,много болки в коляното,отново ограничени движения,качване и слизане по стълби е адски трудно и придружено с много болки,все още не мога да клякам с левия крак /ползване на тоалетна клекало е кошмар за мен/.Купих си велоергометър и вече 4 месеца всеки ден го карам по 30 мин.на първа степен.Но болките не стихват.На 53 години съм и работата ми е свързана с ходене почти по 5-6 часа всеки работен ден.
  Г-н Иванов,аз се надявах за тези 6 месеца след операцията да си възстановя поне 80 % от движенията с коляното.Сега незнам къде да отида и какъв специалист да потърся за лечение.Дали трябва да направя ЯМР за уточняване на диагнозата?Така ли ще си остана с болките,ограничените движения и куцаща походка?Много Ви моля,посъветвайте ме какво да правя от тук нататъка?
  Благодаря Ви предварително за отделеното време за консултацията Ви!

 82. Ясен

  Здравейте, г-н Иванов,
  Преди 5 дни беше опериран външният ми менискус чрез артроскопия.Вече може да се каже,че ходя на кратки разстояния без помощта на патерици.На 39 години съм. Доктора ми препоръча инжекции хиаулиринова киселина Euflexxa за по-добро възстановяване. Тъй като са 3 инжекции на цена около 600 лв, въпросът ми е наистина ли ще е от полза инжектирането на коляното ми с тези инжекции и ако да,коя е най-добрата марка за тези инжекции -Еуфлекса, Осцинил + или някои други. Имам 2 дни да взема решение за закупуването им,така,че се нуждая от бърз Ваш отговор.
  Поздрави!
  Ясен

 83. dimitrina

  здравейте на14 07 11 паднах в шахта на която и беше откраднат капака ходих на ортопед казаха изкъл4ена глезенна става после ми сложиха гипс за един месец като махнаха гипса след една седмица запо4на да ме боли коляното от страни ходих при ортопед каза много движение тренирам по 4 4аса на ден но болка още имам и така не мога да раздвижа ставата моля за вашия съвет :cheerful:

 84. Anita Ivanova

  Здравейте!Поздравление за из4ерпателната и много плезна статия!Аз съм на 27г,спортувах активно допреди 3 години.Моят слу4ай е доста нелеп,но трявмата е голяма.Ти4ах с познат в парка,който е поне 20кг по-тежък от мен.Вси4ко стана по4ти преди 1 месец.След кроса тръгнахме да се борим,направих суплес,но адски неграмотно и хвърлих моят познат върху вътрешната 4аст на крака,когато падна със свойте 75кг върху мен веднага усетих пукане,нещто изхрущя.И тогава ве4е не можех да ступя на кръка си,който бе блокиран в лека флексия и моментално се наду,но нямаше посиняване.Отидох в Пирогов и ми направиха пункция и ми шинираха крака.Та до сега съм в шина,утре ще отида на ЯМР,за да видя последствията и да насро4а дата за операция.Надявам се да е само малкия дявол-скусан медиален минискус,а да няма увреда на връзки.Но ве4е 29 дни кръка е блокиран,конрактура имаи в екстензията и във флексията,която е много малка,нямам ъгломер да я измеря,но не е пове4е от 20-25 градуса при норма 125 🙁 Е това е моят нелеп слу4ай,от игра4ка пла4ка.

 85. Александра

  Здравейте,статията наистина е доста изчерпателна,за което благодаря и аз.А сега към моят случай-миналата година около 3 месеца бях с ужасни болки в коляното-усещах „хрущене“,болка при изпъване на крака,при стягане на коляното,при изкачване,слизане..при застояване на едно място-вправо и седнало положение.Правих ЯМР-всичко беше наред според няколко ортопеда в Бургас и няколко в София.Как е възможно нищо да ми няма,а да не спира да ме боли?След няколко седмици компреси,болката отшумя,но не след дълго пак започна да ме боли и така постоянно се редуват моменти когато ме боли или не ме боли.Незнам вече какво да предприема….
  Александра 26 г.
  София

 86. Александра

  Забравих да добавя.. Препоръчаха ми артроскопия,но аз не вярвам на такива интервенции,и не разбирам как може да се назначава дори само за диагностика..Всяка намеса и промяна в ставата-пробождане с игли,инжектиране на каквото и да е според мен тотално грешно..освен ако не е крайно наложащо разбира се.

 87. Деян

  много професионално написано !!!

 88. Лили

  здравейте,аз тренирам хандбал вече от 2 години…напоследък нещо ми става на коляното в началото не обръщах внимание на болката в коляното ми ,но миналия ден реших да отида на доктор… и там ми казаха ,че имам еохондрози или нещо такова…докторът не ми каза нищо за операция ,а ми предписа някакви хапчета и алгасан-гел…първо не повярвах,но сега като чета симптомите са еднакви…!!!особено сутрин като се сабудя болката е ужасна като се почне от бедрото до големия пищял…!!!Надявам се само да не се налага операция…..! 🙁 🙁 🙁 🙁

 89. Dimo

  Здравейте..Претърпях артроскопия на медиалния менискус.Беше леко разкъсан и това разкъсаното парченце го отстраниха..Някои може ли да ми каже какви упражнения се правят за пълното възстановяване.

 90. Viki

  На 07.03.2012 ми оперираха коляното -скъсан латерален мениск-.Но в епикризата пише Synovitis genus sinistri.Какво значи това

 91. Ваня

  Статията Ви е безупречна.Аз имах проблеми с менискуса,но се оперирах и сега се възстановявам.Благодаря Ви за перфектната статия-много ми помогна.
  Желая ви успех във всяко едно начинание!

 92. Марина

  Здравейте казвам се Марина преди две години ви писах за моите оплаквания тогава имах 3 блокаж в коляното и ме оперираха диагнозата ми е Увреждане на предния рог на латерален мениск Дисекиращ остеохондрит.Лошото е че минаха 2 год.ипак се получават тези блокажи в коляното.Ще съм ви благодарна ако изкажете своето мнение .Аз пак ще ходя на Ортопед.Много ви Благодаря

 93. Елиза

  здравейте, аз съм на 15 години и преди 17 дни си усуках коляното и се изкара от ставата или не знам какво точно стана знам само какво видях. После отдохме в болницата и казаха, че били разтегнати коленни връзки и сега съм с наколенка отстрани със железа.В края на месеца ще почваме рехабилитация, обаче мен ме страх да не се скъса някой менискус или някоя връзка. Много съм се наплашила … Има ли начин да се стигне до операция от разтегнатите коленни връзки ? :С

 94. Николай

  Здравейте,искам да попитам,миналата година Август месец на футболен мач паднах и си усуках лявото коляно,самото усукване беше под формата на шпагат-десния крак ми отиде напред а левия ми остана свит като с вътрешната част на коляното допрях земята и го възседнах с тежеста си.В началото имаше много силна болка,лек отток и невъзможност да си изправя напълно крака,та след компреси с лед реванол и тн вече почти година има 1 болка само при усукване на коляното,клякам ,тичам,скачам,ритам,ходя на фитнес и го натоварвам много-болка няма,но при леко усукване се появява тази болка от вътрешната страна на коляното,какво може да е това ,сериозно ли е или ще отшуми ? :ermm:

 95. Емо

  И аз имам същия проблем като Николай. При мен това се случи преди 3 години. От тогава лекарите просто не желаят да ме пратят на ЯМР. Нямам талкова средства за да си го платя на частно.

 96. Николай

  Аз вече ходих на ЯМР и от там заключиха че съм с диагноза скъсан заден рог на медиален мениск.Ходих на преглед при добър травматолог/хирург и си насрочих операция.По време на операцията доктора откри че менискусите са ми здрави а проблема бил някаква си „ПЛИКА“ която от усукването се растегнала и почнала да се трие в хрущяла,но имах късмет и на време я премахнаха.Вече 5 дни от операцията която беше на 28/06 се въстановявам и се надявам да нямам проблеми за вбъдеще.Така че Емо съветвам те да отидеш на ЯМР или поне на добър лекар травматолог за да знаеш какво да предприемеш !! УСПЕХ

 97. Георги

  Здравейте, на 02.07. тази година застанах на 1 крак и ми се изкълчи крака и капачката излезе и отиде към външната страна.След като ми направи рентгенова снимка ортопеда ми намести капачето с няколко пипания, подложи ме на студени компреси да поспадне отока и на другия ден ми гипсира крака.Днес (30.07.2012) свалих гипса – 27-ми ден от слагането на гипса, трябва да е достатъчно, та имам болка при опит да го свия.Не мога даже и на 90 градуса – най-много до към 45 някъде.Консултирах се с братовчед ми, който също е вадил капачето и ми каза, че и той не е могъл да го свие.Дали е нормално това и дали се дължи само на обездвижването за месец време.Притеснява ме да не е скъсана някоя връзка в коляното.

Comments are closed.